Laws and regulations

Wet- en regelgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet je rekening houden met beschermde soorten en gebieden. Met onze kennis en ervaring helpen wij onze opdrachtgevers met procedures en natuurwetgeving. We doen onderzoek naar beschermde planten, dieren en gebieden, we adviseren over maatregelen en helpen bij het aanvragen van de benodigde ontheffingen of vergunningen.

Waardenburg Ecology voert inmiddels al meer dan 20 jaar projecten uit in het kader van gebiedsbescherming (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, Kaderrichtlijn Water) en soortenbescherming. We hebben veel ervaring op dit gebied en zijn vaak voorloper geweest met onze projecten.

Soortbescherming

Een quickscan is vaak de eerste stap in de procedure. Daarmee maken we inzichtelijk of een project een risico betekent voor beschermde soorten of gebieden. We voeren nader onderzoek uit als een risico voor beschermde soorten niet kan worden uitgesloten en het werk niet kan worden aangepast. We stellen dan vast of er een ontheffing nodig is en onder welke voorwaarden (maatregelen) deze kan worden verkregen.

Beschermde gebieden

Bij mogelijk negatieve effecten op beschermde gebieden stellen we een ‘passende beoordeling’ op. In sommige gevallen is dan een vergunning nodig voor een project. Ook zijn er richtlijnen en meetcampagnes opgesteld door de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Deze zijn opgesteld ter bescherming, behoud en herstel van het mariene- en zoete watermilieu.

Onze adviseurs hebben specialistische kennis van de natuur en de wetgeving. Wij denken graag mee over onderzoek, oplossingen en mitigerende maatregelen.