Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

MVO

Om een prettig leefbare, gezonde en biodiverse wereld door te kunnen geven aan toekomstige generaties is verandering nodig. Transitie in het energiegebruik, het behoud van biodiversiteit, natuurherstel en aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten zijn daarbij belangrijke thema’s. Wij dragen proactief bij aan deze transitie en vatten onze visie, acties en mijlpalen voor verandering samen in ons MVO-beleid.

Eindejaarsgift 2023

Eind 2022, brachten we voor de laatste keer onze traditionele, papieren jaarkalender uit.
De kosten die dat uitspaart, doneren we dit jaar aan een goed doel!
Maar hoe kies je een goed doel uit al die mooie initiatieven? Aspecten die we belangrijk vinden om aan bij te dragen zijn onder meer: natuur(herstel), in Nederland, concreet in actie en resultaat.
En zo kwamen we op ARK Rewilding Nederland uit en in het bijzonder hun zeelessen.
Lees hier meer over dit initiatief op onze site

Natuur en biodiversiteit

Als ecologisch onderzoeks- en adviesbureau is de natuurlijke omgeving ons dagelijks werkterrein. Waardenburg Ecology is voor onderzoek, advies en ontwerp betrokken bij talloze projecten waarbij duurzaamheid, herstel van biodiversiteit, natuurinclusief ontwerp en klimaatadaptatie een rol spelen. Hiermee bereiken wij al een substantiële impact, maar dit is volgend op verzoeken van onze klanten. Aanvullend daarop gaan we een stap verder en geven hier ook meer proactief invulling aan.
Business supporter WWF
Northseafarmers: https://www.northseafarmers.org/
ww.stadsboom.nl Stelt zich tot doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op de participatieladder.
Sponsor WNF
Bekijk de video op: http://content.bitsontherun.com/previews/sa0A8dbu-rJNcCH7a
www.duikdenoordzeeschoon.nl
Meer info op: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Wij zijn ontwikkelaar van BESE: circulaire- en bio-afbreekbare producten voor natuurherstel, waarmee we wereldwijd ecosystemen herstellen (www.BESE-products.com). Ook hebben we het begrip blue carbon in Nederland geïntroduceerd en aan de man gebracht: CO2-vastlegging door het herstel van mariene ecosystemen (www.bluecarbon.nl). Tot slot hebben we een waterrijk stuk natuurgebied aangekocht bij Nederhorst den Berg, waarin we de biodiversiteit koesteren en innovaties voor natuurherstel testen en doorontwikkelen.

Energietransitie

De energietransitie is al jarenlang een grote hoeksteen in onze projectuitvoering. Met onze dienstverlening leveren we een grote bijdrage aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie met een minimale impact op de natuur. Maar ook hierin doen we meer dan alleen met onze dienstverlening. We isoleren onze panden en minimaliseren ons gasgebruik. We gebruikten al uitsluitend groene stroom van een energieleverancier en realiseren op dit moment een plan om op korte termijn zelfvoorzienend te worden in stroomgebruik middels zonnepanelen.

Vernieuwing van ons serverpark heeft een substantiële vermindering in ons elektriciteitsverbruik opgeleverd. Ons wagenpark bevindt zich in een transitie naar elektrisch rijden, waarbij reeds vijf voertuigen zijn vervangen voor elektrisch (3) of hybride (2). Inmiddels vaart ook één van onze boten elektrisch.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een algemeen geaccepteerd instrument om aantoonbaar de CO2-uitstoot te beperken. Wij zetten dit dankbaar in om ook op dit aspect onze bedrijfsvoering te verbeteren. Zo is er een energiemanagement-actieplan, een CO2-emissie inventarisatie- en reductieplan en een communicatie- en participatieplan opgesteld. Tweemaal per jaar wordt de CO2-footprint van ons bedrijf bepaald en gepubliceerd op onze website.
Lees hier meer over de reductie van CO2 uitstoot van Waardenburg Ecology

Sociaal-maatschappelijk

Sociaal-maatschappelijke aspecten zijn een belangrijk deel van ons MVO-beleid. Onderwerpen waar wij actief aan werken zijn diversiteit, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, social return en bijdragen aan de opleidingen van de vakspecialisten van de toekomst. In de afgelopen 10 jaar is het aandeel vrouwelijke werknemers gestegen naar ruim 40% en we blijven dit aandeel verhogen. Ook in het management van ons bedrijf worden verschillende leidinggevende posities bekleed door een vrouw.

Een deel van onze projectomzet wordt besteed aan verschillende social return-activiteten; zo worden natuurvoorzieningen als nestkasten voor ons gemaakt door een sociale werkplaats en zetten we geregeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Aan opleidingen dragen we bij door het aanbieden van stageplaatsen, het geven van cursussen, deelname aan werkveldadviescommissies (Van Hall Larenstein, Hogeschool Zeeland) en deelname aan werkgroepen van Netwerk Groene Bureaus. Dit betreft investeringen die we niet alleen voor onszelf doen, maar waarmee we vooral toekomstige deelnemers op de arbeidsmarkt kennis en vaardigheden kunnen bijbrengen. Wij onderschrijven tenslotte de gedragscode van brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus.