Kwaliteitswaarborg en certificering

Kwaliteitszorg

Waardenburg Ecology heeft sinds 1998 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. Specifiek voor hydrobiologisch onderzoek hebben wij sinds 2013 een ISO 17025-certificaat voor het verrichten van diverse hydrobiologische verrichtingen onder accreditatie (certificaat L572).

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat wij kunnen voldoen aan onze vier kwaliteitscriteria:
  • Gedegen: de aanpak is volgens de laatste inzichten en onderzoeksprotocollen.
  • Adequaat: de uitvoering sluit aan op de vraag van opdrachtgever.
  • Praktisch: de bevindingen zijn uitvoerbaar en sluiten aan op de onderliggende vraag van opdrachtgever.
  • Foutloos: onze bevindingen zijn reproduceerbaar en bevatten geen fouten.

Daarnaast hebben al onze veldmedewerkers hun VCA-VOL-certificaat en in 2023 is het doel om ook bedrijfsbreed het VCA**-certificaat te behalen.

Tevredenheidsonderzoek

Wij doen continu tevredenheidsonderzoek met behulp van de online tool Klantcoach. Zowel onze klanten als onze medewerkers wordt gevraagd te evalueren hoe zij de dienstverlening en samenwerking hebben ervaren. We zijn trots op een standvastige tevredenheid van onze klanten van meer dan 95%.

Werkomgeving

Wij zetten ons in voor een veilige en prettige werkomgeving voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onderaannemers en ingehuurde medewerkers. Goede werkomstandigheden zorgen er immers voor dat de prestaties van de medewerkers en het bedrijf zo optimaal mogelijk zijn. We streven ernaar ziekte van werknemers zoveel mogelijk te voorkomen en werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten zo goed mogelijk te begeleiden en te laten re-integreren. Samen met onze arbodienst (ArboNed) werken we aan beperking van ziekteverzuim en aan re-integratie. Elke drie jaar bieden we de medewerkers een PMO (preventief medisch onderzoek) aan. Daar waar wenselijk krijgen medewerkers periodieke medische keuringen en veiligheidstrainingen. Ook beschikken wij over teken-werende kleding en zijn we partner van de jaarlijkse Lyme-screening door Innatoss.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid wordt binnen Waardenburg Ecology naar alle medewerkers gecommuniceerd, zowel schriftelijk als mondeling in de halfjaarlijkse directiepresentaties. Ook worden jaarlijks toolbox-sessies gehouden en werkplekinspecties uitgevoerd om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Het principe van LMRA (laatste minuut risico analyse) wordt door de medewerkers in projecten toegepast, materieel en apparatuur worden periodiek gekeurd en veilig werken is een vast agendapunt in de teamoverleggen.

Door het permanent delen van ervaringen en leermomenten en het daarmee vergroten van kennis en bewustwording van onze medewerkers, kunnen we een continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu realiseren.

Certificeringen

ISO 9001-certificaat
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Waardenburg Ecology is door EIK certificering B.V. gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2015.

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat

ISO 17025-certificaat L572
Onze laboratoria op onze vestiging Haren (Gn) en op onze hoofdvestiging Culemborg zijn door de Raad voor Accreditatie (RVA) conform ISO 17025 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 gecertificeerd voor het uitvoeren van diverse hydrobiologische verrichtingen onder accreditatie volgens de bijbehorende scope.

ISO17025 certificaat L572

Scope tot 1 september 2026

Samenwerking

We werken op projectbasis samen met andere advies- en ingenieursbureaus, zelfstandig adviseurs en visserijbedrijven. Hetzij in combinaties, hetzij in hoofdaannemer-onderaannemer verbanden.

Netwerk Groene Bureaus

Waardenburg Ecology is mede oprichter en lid van de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus; wij leveren bijdragen aan werkgroepen en adviescommissies.

Verduurzamen

We blijven onze bedrijfsvoering verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Wij beschikken over het niveau 3 certificaat. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden zoeken wij actief naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Wij voeren een proactief milieubeleid met als doel een reductie van onze CO2-emissies. Daarom werken wij aan concrete acties en maatregelen die wij integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier dragen we bij aan de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen en de reductie van CO2-emissies, het vergroten van de toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom.
Lees hier meer over de reductie van CO2 uitstoot van Waardenburg Ecology

Energiemanagement actieplan (EMAP)

Energiemanagement actieplan (EMAP) 2021-2027

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
Bekijk hier onze organisatiepagina op de SKAO-website