Monitoring and surveys

Monitoring en inventarisatie

Monitoring is het volgen van flora- en faunaontwikkelingen, door meerdere jaren op dezelfde locatie en op dezelfde manier een inventarisatie uit te voeren. Dit is cruciaal voor het volgen en verbeteren van natuurkwaliteit. Waardenburg Ecology heeft monitoringsspecialisten voor vrijwel alle soortgroepen op land, in het water en in de lucht.

Tijdens inventarisaties bekijken we systematisch welke planten of dieren voorkomen in het plangebied. Ook bepalen we de waarden van bepaalde omgevingscondities. Bij een ruimtelijke ingreep kan het nodig zijn om een inventarisatie van beschermde soorten uit te voeren.

Belang van monitoring en inventarisaties

Monitoring neemt een belangrijke plaats in binnen het natuurbeheer, natuurbeleid en natuurherstel. Met de meerjarige resultaten van monitoring kunnen allerlei vragen beantwoord worden. Denk aan: hoe gaat het met de natuur in het gebied? Heeft het beheer succes? Wat zijn de effecten van de genomen maatregelen?

Ecologische specialisaties

Onze experts hebben tientallen jaren ervaring met monitoring, voor alle ecologische specialisaties. We voeren vegetatie- en florakarteringen uit op het land en brengen watervegetatie in kaart. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van insecten, amfibieën, reptielen, (zee)zoogdieren, vogels, vissen, macrofauna, plankton, wieren en benthos. We hebben ruime ervaring met landelijke werkwijzen, zoals SNL-, N2000- en KRW-monitoring en mariene- en offshore monitoring.
Maar ook voor monitoring op maat denken wij graag mee!
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?