24-02-2024

Publicaties

Hieronder een overzicht van wetenschappelijke publicaties door onze medewerkers.

Grote Stern voedt jonge exemplaren op overwinteringsgebieden in het zuiden van Namibië

januari 2024 - Wisten jullie dat sommige grote sterns heel lang voor hun kuikens zorgen? Jessica Kemper zag een oudervogel die in Namibië een kuiken voerde, zes maanden na uitvliegen en meer dan 10.000 km van de dichtsbijzijnde kolonie. Ruben Fijn en Jessica Kemper schreven er een artikel over in Ardea 111.
Naar de samenvatting van het artikel op de site van Ardea

Drieteenmeeuwenonderzoek op de Nederlandse Noordzee

oktober 2023 - In Limosa 96 een verslag van het werk van Waardenburg Ecology en Sovon Vogelonderzoek Nederland in de grootste drieteenmeeuw-kolonie van Nederland. We brengen met camera's de broedecologie in kaart. Daarnaast volgen we de bewegingen van 10 meeuwen met GPS-loggers.
Naar de samenvatting van het artikel op de site van Limosa

Kolonievogels verkennen alternatieve broedlocaties

februari 2023 - Ruben Fijn is mede-auteur van een internationaal artikel over verkenningstochten die koloniebroeders al tijdens het broedseizoen maken om nieuwe broedlocaties te verkennen. Dergelijke tochten kunnen populaties helpen om flexibel van broedplek te wisselen als veranderende milieuomstandigheden daarom vragen.
Lees hier het artikel

Windparken en aanvaringen

december 2022 - Astrid Potiek is mede-auteur van het manuscript over impact assessment van offshore windparken, waarin de effecten van aanvaringen en habitatverlies beschreven worden en hoe dat op populatieniveau kan worden beoordeeld.
Artikel ScienceDirect

Vogelgriep grote sterns

december 2022 - Artikel over massale sterfte onder grote sterns door de vogelgriep, met collega Job de Jong als mede-auteur.
Lees hier het artikel

Verspreiding en vlieghoogten van grote sterns in offshore windparken op de Noordzee

november 2022 - Ruben Fijn en Mark Collier hebben een artikel gepubliceerd over vliegbewegingen en gedrag van grote sterns in enkele offshore windparken op de Noordzee. Het onderzoek laat zien dat grote sterns veel hoger vliegen dan tot nu toe werd aangenomen. De gegevens zijn van belang om beter grip te krijgen op de aanvaringsrisico’s voor deze beschermde zeevogel in huidige en toekomstige windparken op zee.
Lees hier het artikel

De invloed van statische en dynamische abiotische omgevingsfactoren op het voedselgedrag van een zeevogel

juni 2022 - Drie van onze mariene vogelecologen zijn mede-auteur van een artikel waarin wordt onderzocht welke abiotische factoren een rol spelen bij waar grote sterns voedsel zoeken op de Noordzee. Uit het onderzoek komt naar voren dat statische omgevingsvariabelen, zoals sedimentgrootte, een belangrijkere rol spelen in foerageerkeuzes dan dynamische variabelen, zoals het weer.
Lees hier het artikel

Nachtelijke trek van kokmeeuwen over de Noordzee en sexe-afhankelijke keuze in winterverblijven

maart 2022 - Drie van onze mariene vogelecologen zijn mede-auteur van een artikel waarin de trekstrategie de kokmeeuw is onderzocht. Een algemene vogelsoort in Nederland, waarvan nog weinig bekend is over waar deze vogels overwinteren. Een van de verrassingen van het onderzoek is de nachtelijke trek over zee naar Engeland. Dit leidt mogelijk tot aanvaringsrisico’s in offshore windparken voor een soort die al jarenlang een afname laat zien.
Lees hier het artikel

Kustherstel door oesterriffen

maart 2021 - Een publicatie van o.a. Wouter Lengkeek en Karin Didderen op Science Direct.
Lees hier het artikel

Veenmos in moeraspoelen

februari 2021 - 'Overcoming establishment thresholds for peat mosses in human-made bog pools' een publicatie van o.a. Wouter Lengkeek en Karin Didderen in 'Ecological Applications'.
Lees hier het artikel