Renewable energy

Energietransitie

Nederland is druk bezig met de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Dit proces biedt kansen voor de natuur, maar kan tegelijkertijd ook negatieve effecten opleveren. Waardenburg Ecology doet veel onderzoek naar deze effecten en adviseert ontwikkelaars en overheden over de oplossingsrichtingen.

De toenemende elektrificatie van onze maatschappij leidt tot een snelgroeiende vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd werkt Nederland hard aan het behalen van het doel van het Klimaatakkoord: een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050.

Zonne- en windparken

Duurzame energie uit wind en zon is essentieel om dat doel te halen. Wij onderzoeken al meer dan 30 jaar de effecten van windparken op de natuur, zowel op het vasteland als op zee. Wij adviseren ook over een natuurvriendelijke inrichting van zonneparken op land en duiken letterlijk onder water om de effecten van drijvende zonnepanelen op het onderwaterleven te onderzoeken, bijvoorbeeld in het IJsselmeer.

Energie-infrastructuur

Alle duurzaam opgewekte elektriciteit gaat via het landelijke hoogspanningsnet naar de industrie en de consument. Wij adviseren TenneT, de landelijke netbeheerder, sinds 2016 over de ecologische effecten van het hoogspanningsnet, zoals aanvaringsslachtoffers onder vogels.
Onze brede expertise binnen de energietransitie is uniek voor Nederland!
Wij dragen bij aan milieueffectrapportages en onderzoeken de effectiviteit van verschillende typen draadmarkeringen om het aantal vogelaanvaringen te verminderen. Op zee bestuderen we de effecten van elektromagnetische velden van kabels in de zeebodem op de mariene fauna.