Renewable energy

Energietransitie

Nederland is druk bezig met de energietransitie: de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Dit proces biedt kansen voor de natuur, maar kan tegelijkertijd ook negatieve effecten opleveren als leefgebieden worden aangetast door de bouw en het gebruik van wind- en zonneparken. Waardenburg Ecology doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar deze effecten en adviseert ontwikkelaars en overheden over de oplossingsrichtingen.

De toenemende elektrificatie van onze maatschappij leidt tot een snelgroeiende vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd werkt Nederland hard aan het behalen van het doel van het Klimaatakkoord: een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050.

Wind- en zonneparken

Duurzame energie uit wind en zon is essentieel om het doel van het klimaatakkoord te halen. Wij onderzoeken al meer dan 30 jaar de effecten van windparken op de natuur, zowel op het vasteland als op zee. Hierbij brengen wij de aanwezigheid van en gebiedsgebruik door vogels en vleermuizen in kaart en bepalen wij de sterfte als gevolg van aanvaringen met windturbines. Ons onderzoek naar vliegbewegingen van vogels en vleermuizen op land en offshore is cruciaal om effecten goed te kunnen voorspellen en om te adviseren over passende maatregelen. Hiervoor maken wij gebruik van state-of-the-art technieken, waaronder radar, drones en telemetrie . Wij werken samen met andere onderzoekers, instituten en universiteiten en brengen onderzoekers, beleidsmakers en ontwikkelaars bij elkaar tijdens kennisevents, zoals het CWW.

Ook de effecten van wind- en zonneparken op habitats, flora en overige fauna worden onderzocht. Bij de planvorming van zonneparken adviseren wij over een natuurvriendelijke inrichting op land en kunnen wij onder water duiken om de effecten van drijvende zonnepanelen op het onderwaterleven te onderzoeken. Bij offshore windparken onderzoeken wij mogelijke effecten op het onderwaterleven en adviseren wij over een natuurinclusief ontwerp.

Energie-infrastructuur

Alle duurzaam opgewekte elektriciteit gaat via het landelijke hoogspanningsnet naar de industrie en de consument. Wij adviseren TenneT, de landelijke netbeheerder, sinds 2016 over de ecologische effecten van het hoogspanningsnet, zoals aanvaringsslachtoffers onder vogels.
Onze brede expertise binnen de energietransitie is uniek voor Nederland!
Wij dragen bij aan milieueffectrapportages en onderzoeken de effectiviteit van verschillende typen draadmarkeringen om het aantal vogelaanvaringen te verminderen. Op zee bestuderen we de effecten van elektromagnetische velden van kabels in de zeebodem op de mariene fauna.