Renewable energy
Monitoring and surveys

Ecologische monitoring Windpark Fryslân

Windpark Fryslân, in het noordelijke deel van het IJsselmeer, bestaat uit 89 windturbines en is daarmee het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. Waardenburg Ecology onderzoekt sinds 2021 de effecten van het windpark op de natuur en de ontwikkelingen van de nabijgelegen natuurvoorziening.

Bij het windpark is nabij het Kornwerderzand, langs de Afsluitdijk, een natuurvoorziening gerealiseerd. Deze bestaat uit een eiland en een ondiep luwtegebied. De natuurvoorziening dient als foerageer- en rustgebied voor vogels en herbergt ook een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren.

Windpark en natuurvoorziening

Direct na de aanleg van het windpark en de natuurvoorziening in 2021 zijn wij gestart met de monitoring, die letterlijk te land, ter ‘zee’ en vanuit de lucht (tellingen vanuit een vliegtuig) plaatsvindt. Samen met ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga uit Friesland onderzoeken wij de ontwikkelingen in de stand van vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland. Met deze monitoring volgen wij gedurende vijf jaar de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen en de ontwikkeling van de natuur bij de natuurvoorziening.

Moderne technieken

De monitoring richt zich in het bijzonder op de diersoorten waarvoor het IJsselmeer als Natura 2000-gebied is aangewezen, zoals fuut, topper en zwarte stern, maar dus ook op hun voedsel onder water. Voor de monitoring maken wij gebruik van de modernste technieken, bijvoorbeeld om onderwatermonsters te nemen. Boven water volgen wij de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen met een 3D-vogelradar op de Breezanddijk en vleermuisdetectors in de windturbines.