Marien en offshore
Monitoring and surveys

Mariene benthos en plankton

De stralende platschelp, zeevonk, zeeschuim en het koraal dodemansduim: ze zijn allemaal onderdeel van de rijke benthos- en planktongemeenschap die leeft in de Noordzee. Voor veel mensen verborgen in de diepte, maar door onze onderzoekers inzichtelijk gemaakt. Er bevindt zich onder water een prachtige biodiversiteit!

Bentische organismen (ongewervelde organismen die op en rond de bodem leven) en plankton spelen een prominente rol in het mariene ecosysteem. Als primaire schakel in de voedselketen zijn ze een belangrijk voedingsbestanddeel voor veel vissen, zeevogels én mensen. En fytoplankton speelt een grote rol in het produceren van zuurstof en de opname van CO2.

Monitoring ontwikkelingen

Door alle ontwikkelingen in de Nederlandse mariene wateren, zoals de opwarming van het water, zeespiegelstijging en de aanleg van grootschalige windmolenparken, kunnen veranderingen optreden binnen de benthos- en planktongemeenschappen.

Mede daarom monitoren we jaarlijks de Deltawateren en Waddenzee. We brengen de soortenrijkdom in kaart, maken trendanalyses en identificeren nieuwe (exotische) soorten. De hoeveelheid en diversiteit van het benthos en de plankton zeggen veel over de kwaliteit van het water. Met deze informatie kunnen we maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Een rijke biodiversiteit

Ook op de Noordzee brengen onze onderzoekers de rijke biodiversiteit in kaart. Met videomonitoring, sonar en verzameld bodemmateriaal krijgen we veel informatie over het onderwaterleven. Daarmee kunnen we laten zien hoe verrassend mooi onze Noordzee is en dat we er dan ook zuinig mee om moeten gaan.