Monitoring and surveys

Marien en offshore

Waardenburg Ecology heeft een lange historie in marien ecologisch monitoringonderzoek. Onze onderzoeken richten zich op organismen boven en onder water en de interactie ertussen. Wij beschikken over een multidisciplinair team. Al tientallen jaren werken we aan alle ecologische aspecten van offshore wind en het leven in de zoute kustwateren.

We zijn betrokken geweest bij grote transities in het mariene milieu, zoals de aanleg van de Deltawerken in de Zeeuwse wateren. Ook nu zijn we actief in toekomstgerichte onderzoeken, zoals de energie- en voedseltransitie, waarbij verschillende activiteiten op en rond mariene systemen worden ontplooid.

Vogelbewegingen

We verzamelen gegevens over offshore beweging en abundantie van zeevogels en migrerende landvogels. We bestuderen de interactie van deze vogels met windenergieontwikkelingen in de Noordzee. Ook gebruiken we data om effecten op populatieniveau nauwkeurig te modelleren en te beoordelen. Hierbij maken wij gebruik van de volgende technieken:
  • Digitale en visuele lucht- en scheepssurveys
  • 2D- en 3D-radartechnieken
  • Volgtechnologie voor individuele vogels
  • Vastepuntmetingen met Laser Range Finder

Onderwatergebied

Onder water vergaren we kennis door onderzoek te doen naar de biodiversiteit van ecosystemen. We voeren monitoringscampagnes uit naar onder andere zeezoogdieren, benthische gemeenschappen en zeegras. Ook werken we aan verbetering en herstel door middel van natuurinclusieve ontwerpen. Zo zijn we nauw betrokken bij oesterherstelprojecten in de Noordzee.

We maken graag efficiënt gebruik van geavanceerde onderwater-monitoringstechnieken. Dit betreft zowel fysieke monstername met onder andere boxcore, bodemschaaf en steekbuis, als diverse videotechnieken en DNA-analyses (zie bovenstaande illustratie). Daarnaast beschikken wij over een professioneel duikteam van biologen. Voor elke vraag hebben we de juiste techniek beschikbaar.

Een overzicht van diverse offshore studies

Ecological studies in offshore wind farms