Climate change

Dijkversterking

Om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen hoog water zijn dijkversterkingen nodig. Waardenburg Ecology heeft veel ervaring met het uitvoeren van voorbereidend, ecologisch onderzoek, maar ook met de inpassing van dijkversterkingen in het landschap en riviermaatregelen. Belangrijk hierin is een intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Noodzakelijke dijkversterkingen kunnen gevolgen hebben voor het (rivier)landschap, de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen of beschermde soorten. Daarom is het belangrijk voorafgaand gedegen onderzoek naar de beschermde natuurwaarden te doen.

Ecologische begeleiding

Voor onze opdrachtgevers brengen we de kansen en risico’s van dijkversterking in beeld. Ook begeleiden we het hele traject tijdens de ontwerp- en realisatiefase. We toetsen de plannen aan de natuurwetgeving en adviseren over mogelijkheden voor mitigatie en natuurcompensatie. Onze kennis van groenbeheer is een belangrijke schakel.

Landschappelijke inpassing

Onze landschapsontwerpers en –architecten adviseren over inpassing van dijkversterking in het landschap. Tijdens werksessies en inloopavonden halen we informatie op en delen we onze ideeën met omwonenden of belanghebbenden. Door ons vroegtijdig te betrekken bij de planvorming zien wij in grootschalige maatregelen juist een kans om natuur en landschap te versterken en het gebied nog mooier te maken.