Climate change

Klimaatonderzoek

In alle ecosystemen zijn de effecten van klimaatverandering merkbaar. Waardenburg Ecology onderzoekt de ecologische gevolgen van droogte, te veel water, zeespiegelstijging en klimaatopwarming op planten, dieren en ecologische processen. Deze kennis helpt om effectieve maatregelen te ontwikkelen om schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen.

Door klimaatverandering kunnen problemen ontstaan op het land en in watersystemen; sommige zijn nu al zichtbaar, zoals langere periodes van te weinig neerslag. Wij onderzoeken deze ontwikkelingen aan de hand van actuele data, maar ook in combinatie met modelberekeningen. Hierbij werken we geregeld samen met onderzoeksinstituten of
civieltechnische projectpartners.

Adviezen voor waterbeheerders

Zo vertalen we de effecten van verdroging op vispopulaties in beken en andere watertypen naar maatregelen. Of we geven advies over klimaatbestendig waterbeheer, nadat we de verwachte veranderingen in de waterkwaliteit als gevolg van klimaatverandering in beeld hebben gebracht. Waterbeheerders spelen hier vervolgens op in met maatregelen en gerichte monitoring.

Visualiseren

Om de onderzochte effecten in kaart te brengen, kunnen we gebruik maken van een online kaartmodule. Ook een zogenaamde ‘menukaart’ met adaptatiemaatregelen voor beheerders is een beeldende presentatievorm.