Wildlife-friendly design

Natuurbegraven

Natuurbegraven is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurbegraafplaatsen denkt Waardenburg Ecology mee over het behouden van bestaande natuurwaarden of zelfs het verhogen van natuurwaarden.

In natuurgebieden die zijn bestemd voor natuurbegraven komen vaak bijzondere (beschermde) diersoorten voor. Omdat slechts ca. 10% van de natuurbegraafplaats gebruikt wordt voor het daadwerkelijke begraven, is het – na inventarisatie – eenvoudig om op gepaste wijze met beschermde natuurwaarden om te gaan.

Bestaande natuurwaarden

Het vormgeven van een natuurbegraafplaats zorgt voor zowel kansen als bedreigingen. Zo verhogen open plekken na bomenkap de biodiversiteit, maar kunnen er ook bomen sneuvelen waar roofvogels hun horst hebben gebouwd. Om deze bestaande natuurwaarden te respecteren is dus gedegen onderzoek nodig. Door in dit voorbeeld waardevolle bomen te sparen en daarbuiten de open plekken te creëren, is geen sprake meer van bedreiging maar uitsluitend nog van winst voor de natuur.

Inrichten en beheren

Waardenburg Ecology ondersteunt ‘Natuurbegraven Nederland’ (NBN) bij de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen. We verzorgen de noodzakelijke inventarisaties en natuurtoetsen. En we adviseren hen hoe de gebieden natuurvriendelijk ingericht en beheerd kunnen worden. We werken hierbij samen met ons Natuurinclusief Ontwerpteam. Het uitgangspunt is altijd de aanwezige natuurwaarden en kwaliteiten van het terrein te behouden en waar mogelijk zelfs te vergroten.