Wildlife-friendly design
Monitoring and surveys

Natuurontwikkeling bij Etten-Leur

Ten noorden van Etten-Leur werkt Waardenburg Ecology samen met Arcadis, het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie aan versterking van de natuur.

Een bijzonder gebied

Op de grens van de Brabantse zandgronden en het kleigebied van de Mark en het Hollandsch Diep ligt een bijzonder gebied. In deze natte kwelzone, die wel bekend staat als de 'naad van Brabant', werd in vroeger tijden veen gevormd. Met een Landschaps Ecologische SysteemAnalyse (LESA) maakten we concreet welke potentie deze bijzondere ligging biedt voor de natuur.
Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant willen tussen Etten-Leur, Prinsenbeek en Zwartenberg de bestaande natuurwaarden versterken en nieuwe natuur inrichten. Waardenburg Ecology en Arcadis ondersteunen deze partijen in een langlopend project met de planvorming voor drie deelgebieden.

Zwartenbergse polder

Voor de Zwartenbergse polder hebben we inmiddels de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hier worden schrale hooilanden gerealiseerd door afplaggen van de bovengrond, waarbij de intacte donken (rivierduinen) behouden blijven of versterkt worden. Daarnaast realiseert een agrariër structuurrijke graslanden. We stelden ook het beheerplan op.

Kelsdonk/Zwermlaken

Voor deelgebied Kelsdonk/Zwermlaken hebben we een voorlopig ontwerp opgesteld, waarover ook de omgeving is geïnformeerd. De betrokkenheid van lokale (natuur)groepen is groot. Hier wordt vooral ingezet op behoud van het bestaande landschap, met zijn cultuurhistorisch waardevolle patronen, de aanleg van nieuwe bossen en de realisatie van een aantal moerasjes met (tril)veenvorming.

Strijpen/De Berk

Het deelgebied Strijpen/De Berk wordt als laatste aangepakt. Hiervoor worden de ambities en potenties momenteel nader onderzocht. Mogelijkheden zijn de ontwikkeling van nieuwe bossen, dynamisch moeras, (hei)schraal grasland, nieuwe poelen en houtwallen. De uitwerking van de plannen, met bijbehorende omgevingscommunicatie, volgt in de loop van dit jaar.