Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Inspiratieboek biodiversiteit in de Oostpolder

Waardenburg Ecology biedt inspiratie met een beeldend boekwerk vol ideeën voor biodiversiteit. Door biodiversiteit vanaf het begin van de planvorming mee te nemen, ontstaan er kansen voor versterking van leefbaarheid, zelfs op grootschalige bedrijfsterreinen. Verdozing van het landschap ligt op de loer, maar door op een slimme manier ruimte te maken voor groen en water is er veel te winnen.

Een natuurlijke omgeving

Het besef groeit dat de natuurlijke omgeving van groot belang is voor de mens. Voor waterberging, verkoeling, gezonde lucht en beleving. Nieuwe, grootschalige ontwikkelingen moeten dan ook biodiversiteit meenemen in die ontwikkeling, in plaats van ervan uit te gaan dat dit elders wel gebeurt.
Door de struik is er veel zicht op groen en weinig op de gevel
Toevoegen van een tweede laag, de openbare ruimte op daken

De seizoenen en levenscycli van de natuur hebben een eigen timing die verschilt van een bedrijfsterreinontwikkeling. Maar door hiermee rekening te houden bij het ontwerp en de ontwikkeling te faseren, is de bijdrage van de biodiversiteit sneller en beter te sturen. Door geleidelijke overgangen te ontwerpen tussen land en water, tussen bos en grasland, tussen tuin en gevel, bieden we aan meer soorten groeiplaatsen. En daar gedijen dan meer verschillende soorten. Dat levert een hogere biodiversiteit op en verschaft een natuurlijker aanblik.

Inspiratieboek biodiversiteit

Waardenburg Ecology stelde een inspiratieboek voor biodiversiteit op bedrijventerreinen op, met als case de Oostpolder. De Oostpolder ligt naast de Eemshaven en wordt ontwikkeld met zeer grote bedrijven. De provincie Groningen heeft hier hoge duurzaamheidsambities.
Omdat er 21 windturbines in het gebied staan, gelden er speciale randvoorwaarden voor het grondgebruik en voor de te bevorderen biodiversiteit. We willen bijvoorbeeld geen hoogvliegende vogels en vleermuizen aantrekken, die vervolgens grote kans lopen door de wieken van een windturbine gedood te worden.
Ook is het belangrijk dat de leefbaarheid in meerdere buurtschappen nabij de Oostpolder niet achteruitgaat. Door werkelijk ruimte te bieden aan biodiversiteit en daar ook recreanten in te verwelkomen, verzilveren we kansen om de leefbaarheid te verbeteren.

Bundel alle ruimte voor groen en water en zorg ervoor dat deze niet doorkruist wordt door infrastructuur. Laat de ‘representatieve voortuin’ van de bedrijven vervallen. Hierdoor komt er ruimte vrij aan de niet-logistieke kant om biodiversiteit te bevorderen, die aansluit aan de gebundelde groene ruimte. Publieke en private buitenruimte bepalen tezamen de biodiversiteit.
De natuur houdt zich tenslotte niet aan eigendomsgrenzen.

Ontwerpprincipes

Vliegbewegingen

Kijk hier naar het 'Inspiratiedocument biodiversiteit'

download document