Wildlife-friendly design
Monitoring and surveys

Leidraad faunavoorzieningen

Faunavoorzieningen zijn maatregelen die de negatieve effecten van infrastructuur op fauna en hun leefgebied opheffen of beperken. Dit zijn bijvoorbeeld tunnels of ecoducten die fauna de mogelijkheid bieden infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en waterwegen, veilig te kruisen. Er zijn ook maatregelen die de verstorende effecten van wegverlichting of verkeersgeluid verminderen.

Leidraad is verouderd

In de ‘Leidraad Faunavoorzieningen’ van Rijkswaterstaat staan de eisen beschreven waaraan de voorzieningen moeten voldoen om effectief te zijn en wordt het proces beschreven om tot goed functionerende voorzieningen te komen. De laatste versie van de Leidraad was van 2013. Inmiddels is meer wetenschappelijke en praktische kennis over de werking van faunavoorzieningen verkregen en zijn diverse nieuwe typen van maatregelen bedacht. Hoog tijd om de leidraad te actualiseren.
Waardenburg Ecology, Bureau Kragten en Wageningen University & Research kregen opdracht van Rijkswaterstaat om de actualisatie uit te voeren.

Actualisatie

Ten opzichte van de vorige versie van de leidraad zijn er een aantal zaken veranderd. Zo zijn de hoofdstukken over Systems Engineering en het habitatgebruik van diersoorten weggelaten. De kennis hierover is inmiddels bij veel aannemers en opdrachtgevers aanwezig of door het inhuren van specialisten te verkrijgen.

De leidraad bestaat nu uit twee delen: een beschrijving van het proces en een beschrijving van de faunavoorzieningen. Het deel over het proces beschrijft alle stappen van het verkennen van het (versnipperings)probleem tot de monitoring en evaluatie van de werking van de gerealiseerde maatregelen.
In het deel over de faunavoorzieningen worden 50 maatregelen beschreven. Nieuw hierbij is de wetenschappelijke waardering; bij elke maatregel is aangegeven voor welke soortgroepen wetenschappelijk is aangetoond dat deze wordt gebruikt en effectief is. Een maatregel is effectief als bijvoorbeeld daadwerkelijk een reductie in het aantal verkeersslachtoffers is aangetoond. Het blijkt dat het gebruik van een maatregel vaak wel is aangetoond, maar de effectiviteit nog niet. Hier ligt dus een groot onderzoeksveld braak voor geïnteresseerde ‘road ecologists’.
Loopplanken onder het spoor bij Uitgeest
Ecoduct Groene Woud
Vleermuisportaal boven snelweg

Procesomschrijving

Het onderdeel procesomschrijving bestaat grotendeels uit schema’s en tabellen. Deze opzet leidt de gebruiker snel en gemakkelijk door het proces, zonder dat hij/zij veel tekst moet doornemen. Daarom is de leidraad beschikbaar als PDF en bevat het veel interne koppelingen waarmee de gebruiker snel van de ene processtap naar de andere kan springen of, indien gewenst, naar meer detailinformatie.
Leidraad Aanleg en Onderhoud Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021 via ontsnippering.nl