Terrestrische ecologie
Monitoring and surveys

Amfibieën en reptielen

Met hun uiterlijk dat aan prehistorische tijden doet denken, hun verborgen levenswijze en hun gedaanteverwisselingen spreken reptielen en amfibieën tot de verbeelding. Daarnaast zijn ze een belangrijke schakel in het ecosysteem en fungeren amfibieën als indicatoren voor waterkwaliteit. Onze veldecologen brengen de aanwezigheid van deze dieren in kaart.

Alle inheemse reptielen en amfibieën zijn beschermd onder de Omgevingswet. Dat betekent dat bij ruimtelijke ingrepen mitigerende of compenserende maatregelen moeten worden genomen voor de aanwezige reptielen en amfibieën. Maar liefst 14 soorten staan daarnaast op de rode lijst van bedreigde soorten en behoeven daarom extra aandacht.

Systematisch onderzoek

Afhankelijk van de situatie en onderzoeksvraag voeren we systematisch onderzoek uit. Dit doen we volgens de landelijk vastgestelde protocollen voor bijvoorbeeld kamsalamander en levendbarende hagedis. De aanwezigheid van reptielen en amfibieën brengen we in beeld door zicht- of gehoorwaarnemingen, schepnetbemonstering, het neerleggen van kunstmatige verblijfplaatsen zoals plaatjes of Environmental DNA (eDNA).

eDNA en Habitat Suitability Index

Daarnaast voeren we onderzoeken op populatie- of gebiedsniveau uit. Denk aan het bepalen van de Staat van Instandhouding van de kamsalamander in Natura 2000-gebieden of het beschrijven van de geschiktheid van wateren voor een bepaalde diersoort op basis van de Habitat Suitability Index (HSI)-criteria. Als onderdeel van deze onderzoeken nemen we veelal eDNA-monsters om vast te stellen of het dier daadwerkelijk aanwezig is.