Monitoring and surveys

Ecologische begeleiding en maatregelen

De inzet van ecologische begeleiding volgt uit een vergunning of gedragscode en heeft als doel schade aan wettelijk beschermde natuur te voorkomen en aan de zorgplicht uit de Omgevingswet te voldoen. Door maatregelen en andere voorwaarden uit de vergunning vorm te geven, helpen we projecten soepel te verlopen. Onze ecologen zijn praktisch ingesteld en denken in oplossingen.

Ecologische begeleiding kan bestaan uit het begeleiden van
werkzaamheden (zoals bouwen, slopen, kappen en graven) en het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Zo nodig controleren we op de aanwezigheid van beschermde soorten en vangen en verplaatsen we de aanwezige beschermde dieren naar een veilige plek.

Mitigerende maatregelen

Waardenburg Ecology helpt met het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen. Als opdrachtgevers zelf zulke maatregelen treffen, dan voorzien wij hen van heldere instructies en controleren we of alles correct is uitgevoerd. De resultaten worden opgenomen in een logboek.
Wij hebben onder andere ervaring met de inspectie, advisering en begeleiding bij sloop en renovatie, infrastructurele projecten, werkzaamheden aan het water, de kap van bomen en grote festivals.

Soortspecifiek

Onze ecologen hebben uitgebreide soortenkennis en zijn daardoor in staat maatwerkadvies te geven over soortspecifieke maatregelen. Bijvoorbeeld het realiseren van kraamverblijfplaatsen voor grote vleermuissoorten in nieuwbouw of het ontwerp van een nieuw leefgebied, bijvoorbeeld poelen voor de rugstreeppad.