Landscape architecture

Inrichting & beheerplan

Bij natuurherstel en natuurontwikkeling krijg je te maken met inrichtings- en beheerplannen. Zulke plannen maken inzichtelijk hoe het gebied eruit gaat zien wanneer de natuurlijke processen, zoals waterpeilfluctuatie en erosie, de ruimte krijgen. Of wanneer nieuwe landschapselementen ten behoeve van biodiversiteit worden aangelegd.

Een beheerplan of -visie maken we bijvoorbeeld als onderdeel van een inrichtingsplan of biodiversiteitsplan. Een ontwerp heeft zin als er ook goed nagedacht is over het beheer. Waardenburg Ecology werkt graag vanuit een duidelijke visie met heldere natuurdoelen, vertaald naar praktisch uitvoerbare inrichtings- en beheermaatregelen.

Toekomstperspectief

Een inrichtingsplan heeft betrekking op een afgebakend gebied. Toch kijken we altijd verder dan de grenzen ervan, want het draait om de samenhang met de omgeving. We helpen opdrachtgevers om in stappen tot een gewenst toekomstperspectief te komen.
Vervolgens werken we het plan uit in verschillende detailniveaus. We maken inzichtelijk wat er gaat gebeuren door middel van kaarten, profielen en visualisaties. Zo maken we mét en vóór de betrokkenen duidelijk wat er gaat veranderen met de inrichting, het beheer en de biodiversiteit.

Lokale omstandigheden

Bij het maken van een beheerplan vormt kennis van de lokale omstandigheden van een terrein de basis. Denk aan de bodem, de hydrologie en de aanwezigheid van soorten. Onderwerpen als gefaseerd maaien en begrazingsbeheer komen dikwijls aan de orde. Ook geven wij regelmatig advies bij specifieke beheerkwesties, zoals invasieve exoten en stagnerende vegetatieontwikkeling.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?