Wet- en regelgeving
Monitoring and surveys

Kaderrichtlijn Water (KRW)

In 2027 moeten de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) gehaald zijn. Alle waterbeheerders doen daarvoor hun uiterste best. Waardenburg Ecology helpt hen met monitoring, onderzoek en maatregelen. Onze ecologische kennis en begrip van het functioneren van watersystemen komen goed van pas bij het verbeteren van de ecologische en chemische waterkwaliteit.

De Kaderrichtlijn Water is de belangrijkste pijler voor het waterkwaliteitsbeheer. We dragen daar op verschillende manieren een steentje aan bij. Dat doen we regelmatig in samenwerking met civieltechnische projectpartners.

Monitoring en maatregelen

Al jaren voeren we een deel van de standaard meetnetten uit, voor bijvoorbeeld vis, macrofauna en waterplanten. In onze kustwateren doen we ook zeegras- en kwelderkarteringen en benthos-bemonsteringen. Deze monitoring geeft inzicht in de huidige toestand van de wateren voor de KRW. Het draagt ook bij aan het begrip van het functioneren van watersystemen.

We werken met diverse waterbeheerders aan maatregelen om de ecologische toestand te verbeteren. Denk aan: natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, nevengeulen en overstromingsvlaktes langs de stromende wateren.

BPRW- en MIRT-toets

Ook voeren we KRW-toetsingen uit, zoals:
- Een toets voor de waterwet vergunning (BPRW-toets). Deze toetst of een ingreep geen negatief effect heeft op de KRW-doelen.
- Een toets voor KRW-maatregelen (MIRT-toets). Deze legt de KRW-opbrengst van herstelmaatregelen vast.