Lab analyses

Macrofauna

Macrofauna zijn organismen die nog net met het blote oog te zien zijn. In het voedselweb is macrofauna een zeer belangrijke voedselbron voor vogels, vissen en overige dieren. De organismen zijn goede indicatoren voor het toetsen van de algehele waterkwaliteit. Waardenburg Ecology doet al sinds de jaren zeventig onderzoek naar deze diverse en fascinerende kleine dieren.

Op onze vestigingen in Culemborg en Haren beschikken wij over twee ISO17025-geaccrediteerde laboratoria. Hier analyseren onze specialisten de monsters van uiteenlopende wateren. Voor diverse waterschappen monitoren we de meetnetten van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De macrofaunagemeenschap is medebepalend voor de EKR-score van het betreffende water. Deze Ecologisch Kwaliteitsratio drukt de ecologische kwaliteit van een waterlichaam uit.

Mariene wateren

Ook in de mariene wateren vindt veel onderzoek plaats. We onderzoeken de macrofaunagemeenschap in aangewezen Natura 2000-gebieden op de Noordzee. Regelmatig ontdekken we nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna.

Belangrijke parameter voor waterkwaliteit

Door klimaatverandering en intensief menselijk gebruik staat de waterkwaliteit onder druk. Macrofauna is zeer gevoelig voor zaken als eutrofiëring (vergroting van de voedselrijkdom), temperatuurverandering en droogte.
Gelukkig gebeurt er veel in Nederland om de waterkwaliteit te verbeteren. Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, dood hout wordt teruggebracht in de rivieren en er vindt herstel van schelpdierbanken plaats in de Noordzee. Deze verbeteringen zien wij terug in de toename van de biodiversiteit in de macrofaunagemeenschap.