Wet- en regelgeving
Monitoring and surveys

Milieueffectrapportages

In Nederland is het wettelijk verplicht om de effecten van grootschalige ruimtelijke plannen op het milieu te toetsen. Dat gebeurt met een milieueffectrapport (MER). Waardenburg Ecology is regelmatig betrokken bij MER-projecten, zoals het aanleggen van een windpark, een industrieterrein of een snelweg. In diverse MER-trajecten brachten wij onze specialistische en ecologische kennis in.

Dankzij een milieueffectrapportage krijgen het milieu en de natuur in een gebied een stem in de besluitvorming. De verwachte effecten van een ruimtelijke ingreep worden weergegeven en getoetst aan de geldende regelgeving.

Effectanalyse

Wij beschrijven de effecten op natuur, zowel voor milieueffectrapportages als passende beoordelingen. Hierbij hoort ook de toetsing of een significant negatief effect kan optreden op beschermde soorten of gebieden. Deze toetsing valt onder de Omgevingswet.

Offshore windparken

In een milieueffectrapportage staan ook alternatieve planvarianten. Op basis van een effectanalyse adviseren wij wat de beste oplossing is ten aanzien van ecologische effecten. Voor deze beoordeling gebruiken wij de meest actuele en gedetailleerde informatie over beschermde soorten en gebieden. Sinds 2014 adviseren we over de beste ecologische oplossingen voor alle nieuwe offshore windenergiegebieden in Nederland. Dat doen we samen met Pondera Consult.