Wet- en regelgeving
Monitoring and surveys

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna aanwezig zijn, gezien vanuit een Europees perspectief. Met deze Natura 2000-gebieden wordt die bijzondere flora en fauna duurzaam beschermd, op het vaste land, in de kustzone en in de Noordzee.

Met onze kennis adviseren wij overheden over de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en geven wij invulling aan Natura 2000-beheerplannen. Ook evalueren wij de uitgevoerde maatregelen en de effectiviteit ervan en adviseren wij over eventuele extra maatregelen of aangepaste maatregelen.

Opstellen beheerplannen

Waardenburg Ecology heeft specialistische ecologische kennis in huis voor het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. Zo leveren wij belangrijke achtergronddocumenten voor onze opdrachtgevers of verzorgen we nadere effectanalyses (NEA’s) die de input vormen van beheerplannen. Dit doen we geregeld in samenwerking met andere adviesbureaus.

Evaluatie beheerplannen

Na afloop van een beheerplanperiode worden de instandhoudingsdoelen en voorgenomen maatregelen geëvalueerd. Indien instandhoudingsdoelen in gevaar komen of blijven, gaan wij na of de te lage aantallen en afnames een duidelijke oorzaak hebben. Hierbij kijken wij niet alleen naar effecten van de Natura 2000-maatregelen en het beheer, maar ook naar autonome ontwikkelingen en populatietrends op een grotere schaal.