Wet- en regelgeving
Monitoring and surveys

Natuurtoets soortbescherming

De Omgevingswet bepaalt dat een natuurtoets nodig is bij ruimtelijke ingrepen om de invloed op beschermde soorten in beeld te brengen. Het maakt duidelijk of een vergunning aanvragen nodig is en welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Onze ecologen kennen de beschermde soorten en weten welke maatregelen daadwerkelijk invulling geven aan soortbescherming en praktisch toepasbaar zijn.

Veldonderzoek naar één of enkele soorten kan nodig zijn om vast te stellen of een vergunning nodig is voor de uitvoering van een project. Waardenburg Ecology is op de hoogte van de meest recente onderzoeksmethoden. We maken gebruik van de nieuwste technieken en tools voor het vastleggen en presenteren van veldgegevens.

Voorkomen of mitigeren

Op basis van het veldonderzoek stellen we de effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde soorten vast. Ook geven we aan met welke maatregelen negatieve effecten voorkomen kunnen worden. Als negatieve effecten niet uit te sluiten zijn, geven we op basis van onderzoek en ervaring aan welke maatregelen nodig zijn om effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk te beperken.

Vergunningsaanvraag

Het veldonderzoek, de effectbeoordeling en de maatregelen maken deel uit van de natuurtoets. Vervolgens kan een ontheffing aangevraagd worden. Wij begeleiden opdrachtgevers bij ontheffingsaanvragen en indien nodig staan wij hen bij als inhoudelijk deskundige tijdens juridische procedures. Ook verzorgen wij een second opinion bij twijfels over een uitgevoerd onderzoek door derden.