Monitoring and surveys

Terrestrische ecologie

Al het leven dat zich rondom of in de bodem bevindt, noemen we terrestrische flora of fauna. Denk aan bomen, planten, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Maar ook insecten, schimmels en overig bodemleven zijn hier onderdeel van. Onze specialisten hebben specifieke kennis over deze soorten, hun bijzondere onderlinge interacties en het behoud en bescherming ervan.

Natuur is overal; niet alleen in natuurgebieden, maar ook in je eigen achtertuin. Van bosgebieden tot bloemenweides, van stadsplantsoen tot akkerranden: elke ecosysteem heeft een eigen unieke soortendiversiteit

Systeemdenken

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de onderlinge relatie tussen de insecten- en bodemdiversiteit. Ook de relatie met weidevogels en vogelsoorten is belangrijk. Het verlies aan (prooidier)soorten bij de ene groep kan grote invloed hebben op de soorten die hiervan afhankelijk zijn, en uiteindelijk op het hele ecosysteem. Elk systeem is uniek en het doorgronden hiervan vraagt om kennis en natuurlijke interesse. Wij dragen daar graag aan bij!

Uiteenlopende gebieden

Onze specialisten, met ieder een eigen specialisme, komen in de meest uiteenlopende gebieden. Jaarlijks brengen wij de vegetatie in prachtige natuurgebieden in kaart. Maar ook in stedelijk gebied en langs rijkswegen doen wij onderzoek naar aanwezige zeldzame en beschermde soorten. We adviseren onze opdrachtgevers over het omgaan met de terrestrische ecologie bij eventuele ruimtelijke ingrepen of het verhogen van de biodiversiteit.