Terrestrische ecologie
Monitoring and surveys

Vegetatieonderzoek

De vegetatie (begroeiing) van een gebied vormt samen met de abiotische factoren de ‘basis’ van een ecosysteem. In die vegetatie komen allerlei insecten voor en vinden vogels en zoogdieren hun habitat. Vegetatieonderzoek zegt daarom veel over de natuurkwaliteit in een gebied; niet alleen qua planten maar ook over kansen voor fauna.

Vegetatieonderzoek is waardevol en voor sommige gebieden een verplichting vanuit de Omgevingswet of het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Waardenburg Ecology heeft veel ervaring met het uitvoeren van vegetatieonderzoek en het vertalen van vegetatiekaarten naar habitattypekaarten.

Vegetatiekartering en vegetatieopnamen

Tijdens een vegetatiekartering worden binnen een gebied vlakdekkend de vegetatietypen (groep van plantensoorten die samen voorkomen) in kaart gebracht. Door dit na een aantal jaar te herhalen, kan de ontwikkeling van het gebied goed gevolgd worden.
Een andere wijze van vegetatieonderzoek is het (herhaaldelijk) maken van vegetatieopnamen; op een klein oppervlak op een vastgestelde locatie worden alle plantensoorten die hierbinnen voorkomen en hun bedekking genoteerd volgens een vaste methode, zoals Braun-Blanquet of Tansley.

Beheeradvies

Vanuit onze ruime ervaring met inventarisatie en monitoring door het hele land adviseren wij onze opdrachtgevers graag over een goede opzet van het onderzoek. Daarnaast geven wij desgewenst beheeradvies naar aanleiding van de monitoringsresultaten. Dit levert een duidelijke meerwaarde op voor de natuurkwaliteit.