Zoetwatersystemen
Monitoring and surveys

Visstand-onderzoek

Vissen staan hoog in de voedselketen en ze zijn belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten geeft inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem, in zoete en zoute milieus. Kennis van de visstand is essentieel voor waterbeheerders en natuurorganisaties.

Visstandonderzoek in Nederland volgt de aanpak van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-methode om een betrouwbare beoordeling te geven. Met die beoordeling kan een waterbeheerder onderbouwde maatregelen nemen om de visstand te verbeteren. Onze visonderzoekers zijn opgeleid in het veld en hebben veel praktijkervaring. Dit is noodzakelijk voor het kiezen van de juiste vismethodiek en het omgaan met onverwachte situaties in het veld.

Vismigratie en innovatie

Vissen maken gebruik van verschillende leefgebieden voor bijvoorbeeld voortplanting en overwintering. Migratiemogelijkheden zijn dan ook een randvoorwaarde voor gezonde vispopulaties. Barrières tussen gebieden kunnen de vestiging of gunstige staat van instandhouding van vispopulaties in de weg staan. Waardenburg Ecology past innovatieve technieken toe om vismigratieknelpunten in kaart te brengen, zoals onderwatercamera’s, e-DNA of de glasaaldetector.

Vragen van waterbeheerders

Welke maatregelen moet ik nemen om de visstand te verbeteren? Wat is de verwachte KRW-winst van deze maatregelen? Waar komen zeldzame soorten voor in mijn beheergebied en waarom juist daar? Dit zijn belangrijke vragen waar veel waterbeheerders mee zitten. Onze visonderzoekers adviseren en ondersteunen graag bij het beantwoorden van deze vragen.