Aero-ecologie
Monitoring and surveys

Vleermuizen

Vleermuizen zijn beschermd door de Omgevingswet. Ook de verblijfplaatsen, essentiële vliegroutes en foerageergebieden vallen onder deze wet. Waardenburg Ecology doet onderzoek naar welke vleermuissoorten in een (plan)gebied voorkomen en hoe zij dit gebied gebruiken. Ook bekijken we de effecten van windturbines en adviseren we over de plaatsing van vleermuiskasten.

Als blijkt dat er vleermuizen leven in een plangebied, bijvoorbeeld bij sloop, renovatie of na-isolatie, voeren we nader vleermuisonderzoek uit. Uitgangspunt bij vleermuisonderzoek is de toepassing van het landelijke vleermuisprotocol. De onderzoeken variëren van een enkel gebouw tot hele woonwijken en grootschalige ontwikkelingen op water.

Methodieken en apparatuur

Voor vleermuisonderzoek maken we gebruik van een breed scala aan methodieken en apparatuur, afhankelijk van de situatie. Zo zetten we boomcamera’s of warmtebeeldcamera’s in en vooral batdetectors zijn een onmisbaar instrument.
Voor het langdurig meten van de vliegbewegingen van vleermuizen gebruiken we anabats en audiomoths; passieve ‘luisterkasten’ die onbemand in het veld achterblijven. Deze luisterkasten gebruiken we in windmolenparken om de effecten van windturbines op vleermuizen en het voorkomen van vleermuisslachtoffers te onderzoeken. We hebben inmiddels een grote expertise opgebouwd.

Vleermuistoren

We hebben veel kennis van en ervaring met het plaatsen van vleermuiskasten. Een mooi succes bereikten we in 2020, toen een kraamkolonie van gewone dwergvleermuizen een door ons geplaatste vleermuiskast op palen koos als onderkomen. De kast wordt sindsdien jaarlijks gebruikt en blijkt een waardig alternatief tot de betreffende nieuwbouw gereed is.