Monitoring and surveys

Zoetwatersystemen

Water is de basis voor veel waardevolle natuur in ons land. Tegelijk heeft het water vaak meerdere functies, zoals recreatie, waterafvoer of drinkwatervoorziening. Dit vraagt zorgvuldige inpassing. Zoetwateronderzoek vormt dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Waardenburg Ecology onderzoekt allerlei watertypen, van de grote rivieren Rijn en Maas tot vennetjes en stadsvijvers.

Er is veel zoet water in Nederland: rivieren, meren, beken, sloten, vennen en plassen. Wij doen onderzoek naar de hele zoetwaterwereld. Dat doen we bijvoorbeeld met vaste meetprogramma’s van waterbeheerders. Ook voeren we specialistische metingen uit van waterkwaliteit en onderwaterbodem, bijvoorbeeld bij advisering over herstel- of inrichtingsmaatregelen.

Monitoringstechnieken

Voor Rijkswaterstaat en waterschappen voeren we verschillende standaard-meetprogramma’s uit, vaak voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Denk aan de inventarisatie van waterplanten, macrofauna en vis. We lopen voorop met het (door)ontwikkelen van nieuwe monitoringstechnieken, zoals onze eigen sonarapparatuur, de glasaaldetector en de hevelzuiger voor het bemonsteren van macrofauna op onderwaterstructuren en de waterbodem.

Advies vanuit kennis en ervaring

We voeren ook specifieke inventarisaties uit om de kwaliteit of biodiversiteit vast te stellen. Dat doen we bijvoorbeeld bij de natuurvriendelijke oevers (NVO’s) die waterschappen en Rijkswaterstaat aanleggen voor de KRW. Vaak analyseren en interpreteren we ook de gegevens. Zo kunnen we adviezen geven die voortkomen uit onze eigen ervaring in het veld en die daarmee realistisch en praktisch zijn.