Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

Waardenburg Ecology werkte in een interdisciplinair team mee aan het landschapsontwerp en de natuurinrichting van een prachtige fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.

Landschappelijke inpassing fietsbrug en natuurstapstenen

De fiets- en natuurverbinding Nigtevecht is een hoge fietsbrug met op elke oever een nieuw natuurgebied. Doordat we dit gecombineerd in één project konden ontwerpen, is er meerwaarde ontstaan voor mens en dier.
De opgave voor fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

Goed voor de mens

 • De weerstand in het dorp is veranderd in enthousiasme.
 • De fietsbrug als herkenbaar icoon.
 • Het kanaal is geen barrière meer voor fietsers en wandelaars.
 • De openheid van het landschap is behouden door de aanbruggen (‘opritten’) op palen te zetten.
 • Het biedt nieuwe recreatie-opties:
- hoog uitzicht over het gebied
- trappen voor wandelaars
- lokaal wandelrondje
- regionale fietsroute
- rustpunt met grote picknicktafel, waarop de dieren van de natuurverbinding zijn getoond.

Goed voor de natuur

 • De provincie heeft doelsoorten aangewezen, zoals ree, ringslang en waterspitsmuis, die van de natuurverbinding gebruik moeten kunnen maken.
 • Voor alle doelsoorten samen hebben we een combinatie van verschillende vegetatietypen ontwikkeld.
 • We hebben voor elk van die vegetaties de beste uitgangssituatie ontworpen.
 • Door een speciaal ingericht watersysteem bootsen we de natuurlijke omstandigheden na.
 • Door zo’n flexibel waterpeil gedurende het jaar is een optimale ontwikkeling van moeras en schraal grasland mogelijk.
 • In het beheerplan hebben we vastgelegd welke menselijke begeleiding nodig is om die ontwikkeling met succes te laten gebeuren.
 • Fauna-uittredeplaatsen in de kanaalwanden en een faunapassage onder de dijkweg maken de ecologische verbinding compleet.
 • Met drie jaar monitoring toonden we aan dat de natuur zich goed ontwikkelt.
Overzicht project Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht in beeld
Aanleg van fietspad, brug en natuur
De brug
Grote picknicktafel met doelsoorten
Landschapsbeleving vanaf hoog uitkijkpunt
Visualisatie van de nieuwe natuurontwikkeling

Betrokken bij het hele planproces

We waren bij alle fases van het ontwerp betrokken; van zichtlijnenstudie, beeldkwaliteitplan en schetsontwerp tot en met definitief ontwerp en uitvoering. Ook maakten we het beplantingsplan en het beheer- en monitoringsplan en verzorgden wij mede de communicatie met de omgeving.
Om een zorgvuldige landschappelijke inpassing te krijgen en het gebied ook voor de natuur te laten werken, hebben we tijdens het jarenlange planproces over alle relevante raakvlakken geadviseerd. Denk aan de ligging van het fietspad, de kolommen van de aanbruggen, de aansluiting van de trappen, de aanpassing van het watersysteem, beantwoording van bewonersvragen etc.
Ontwerpprincipe uit beeldkwaliteitplan: ranke constructie en openheid
Start van natuurontwikkeling, direct na oplevering
De natuur ontwikkelt zich razendsnel
Nieuwe natuur vlak na aanleg
Werkgeluk als speciaal aandachtspunt Netwerk groene bureaus (NGB)