Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Ontwikkelvisie ‘De longen van het Land van Cuijk’

Stichting Natuurgebied De Kuilen is opgericht door bewoners in de gemeente Land van Cuijk. De stichting heeft grond gekocht en wil deze omvormen tot een nieuw natuurgebied. Waardenburg Ecology maakte een integraal schetsontwerp waar omwonenden en natuur van profiteren.

Er liggen mooie kansen om deze nieuwe natuur aan te laten sluiten op de bossen en plassen in de directe omgeving. Door het toevoegen van in onbruik geraakte terreinen, zoals een voormalig crossterrein, kan een nog mooier en beter functionerend natuur- en recreatiegebied ontstaan. We hebben al deze kansen geconcretiseerd in een schetsontwerp.
Landschappelijke analyse van het plangebied
Plattegrond visie voor natuurgebied De Kuilen.

Kansen voor nieuwe natuur

We hebben allerlei kansen gesignaleerd om de natuurlijke situatie te verbeteren en de bestaande natuurgebieden beter met elkaar in verbinding te brengen. Zo wordt voorgesteld om de lengte aan natuurlijke bosrand te vergroten. Bos en poelen kunnen worden toegevoegd, evenals ondiep water langs de oever van de noordelijke natuurplas. Ook wordt er in de visie voorgesteld om een verbinding te leggen tussen het voormalige crossterrein en de plassen, door op twee plekken een deel van de grondwal te verwijderen. Verschillen in de bodem kunnen worden benut voor een diversiteit aan vegetaties.
Bijzondere vegetatie op voormalig motorcrossbaan

Beeldkwaliteit en recreatie

De beeldkwaliteit gaat sterk omhoog door het weghalen van hekken en het veranderen van de parkeersituatie. De extensieve, natuurgerichte recreatie op paden, voor wandelaars en fietsers, wordt in het ontwerp veel beter gefaciliteerd doordat paden aansluiten en het gehele gebied beleefd kan worden. De waarde voor zowel natuur als recreant wordt op deze manier sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie: een jaarrond beleefbaar natuurgebied met rust en landschapsschoon als belangrijke kwaliteiten, zonder daarbij de dagrecreatieve functie over het hoofd te zien.
Grote grazers langs de oever in natuurgebied de Kuilen