Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Landschappelijke inpassing hoogspanningsstation

In Zeeland heerst op sommige eilanden een te grote drukte op het elektriciteitsnet. Nieuwe zakelijke aansluitingen, ook voor de gewenste verduurzaming, zijn niet meer mogelijk. TenneT en Stedin gaan daarom in de gemeente Schouwen-Duiveland een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Waardenburg Ecology heeft de landschappelijke inpassing van het hoogspanningsstation ontworpen, dat ten zuiden van Zierikzee wordt gerealiseerd.

Landschapsplan vormgeven

Voor die landschappelijke inpassing is het wenselijk dat het hoogspanningsstation niet van alle kanten prominent in beeld is. Daarom zijn karakteristieke landschapselementen, zoals dijken en ‘Zeeuwse hagen’, toegevoegd. Ook de waterbergingsopgave is onderdeel van het landschapsplan. Hiermee ontstaat een optimale landschapsbeleving vanaf omliggende wegen en wordt de biodiversiteit vergroot. Tot slot is er een nieuwe recreatie-optie opgenomen; een wandelrondje dat deels hoog op de dijk ligt.
Met het landschapsplan sluiten we aan bij andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein en een park op een slibdepot, zodat het gebied er op korte én lange termijn verzorgd uit zal zien en van meerwaarde is voor Zierikzee.

Uitdagende voorwaarden

Er is met alle betrokken partijen overlegd over de randvoorwaarden, wensen en meekoppelkansen die van belang zijn voor de groene inrichting rond het station. Om de elektriciteit goed over het eiland te kunnen verdelen, is er bijvoorbeeld veel ruimte rondom het station nodig voor ondergrondse kabels. Op deze kabels zijn alleen grazige vegetaties een duurzame inrichting, omdat er frequent gegraven zal worden.
Landschapsanalyse
Aanzicht huidige situatie (boven) en toekomstige inpassing (onder)
Schetsstudie naar mogelijke profielen voor toekomstige dijklichamen
Vogelvlucht van het toekomstige landschapsplan met het hoogspanningsstation
Historie
Principeprofiel ontgravingsruimte ten opzichte van groeiruimte