Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Landschapsplan hoogspanningsstation Tilburg

Aan de noordzijde van Tilburg, gedeeltelijk in natuurgebied Huis ter Heide, is een 380kV hoogspanningsstation gepland. Daarnaast is er de wens van diverse regiopartijen, waaronder de gemeente Tilburg en Natuurmonumenten, om een ecologische verbindingszone (EVZ) in de omgeving te realiseren. TenneT heeft Waardenburg Ecology gevraagd een plan te maken voor het landschap rondom dat toekomstige station.

Landschapsplan

De complexe opgave heeft geleid tot een integraal landschapsplan waarin kansen voor ecologie, landschap en recreatie zorgvuldig zijn gecombineerd. Over de verdeling van taken bij uitvoering van het plan zijn in de regio afspraken gemaakt.

Het ontwerp

Het resultaat is een ontwerp voor een zorgvuldige ruimtelijke inbedding van het hoogspanningsstation in de groene stadsrand én een EVZ. Het ontwerp omvat een open corridor, waarlangs bosranden zich goed kunnen ontwikkelen, met meerdere poelen en beplantingen. De EVZ zorgt ervoor dat dieren, waaronder doelsoorten als kamsalamander en boomkikker, zich naar het vennengebied Lobelia kunnen verplaatsen vanaf het nieuw te bouwen recroduct (dat is een combinatie van ecologie en recreatie in één tunnel).
De beplanting zorgt ervoor dat het hoogspanningsstation niet beeldbepalend wordt voor recreanten. Op de voormalige landbouwgronden met rijke bodem wordt nieuw foerageergebied voor de das ontwikkeld met voedselrijk grasland en vruchtdragende planten.
Schets van het ontwerpconcept landschappelijke inpassing hoogspanningstation Tilburg
Dwarsprofiel voorlopig ontwerp ecologische verbindingszone
Veel variatie in ontwerp van de poelen voor hogere natuurwaarden
Uitsnede Voorlopig Ontwerp (VO), met bijbehorende doorsnede – ‘Doorsnede poelen VO’