Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Ontwerp heideverbinding tussen Hilversum en Laren

Voor de provincie Noord-Holland heeft Waardenburg Ecology een schetsontwerp gemaakt voor de natuurverbinding over de N525, tussen Hilversum en Laren. Het is het sluitstuk van een reeks natuurverbindingen in het Gooi.

Natuurverbinding voor mens en dier

Omdat het niet alleen een belangrijke natuurverbinding is, maar ook veel gebruikt wordt door recreanten én het een belangrijke cultuurhistorische (verkeers)verbinding tussen Hilversum en Laren is, heeft een integraal ontwerpproces plaatsgevonden. Daarbij stond het creëren van een goed functionerende natuurverbinding voor de aangegeven doelsoorten wel bovenaan.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de gewenste omstandigheden voor verschillende dieren, zodat er voor iedere doelsoort een ideale doorgang is.
Dwarsdoorsnede en principeschema, waarop de meest optimale doorgangsroute per diersoort staat.

Ecoduct met cultuurhistorie

We hebben voor dit bijzondere natuur- en recreatiegebied de meest passende natuurbrug (ecoduct) geschetst. Op het ecoduct is een inrichting van een heide- en boscorridor met een vochtig biotoop voorzien. De inrichting is geschikt voor alle doelsoorten.
De strategische ligging van wandelpaden zorgt voor een goede zonering van de recreatie. Ook hebben we aangesloten bij de cultuurhistorische waarde van de weg en het omliggend gebied.
Afwegingen als een goede padenstructuur buiten de aanlooproute, een goed doorzicht op de weg en een inrichting met een zo beperkt mogelijke bomenkap speelden een belangrijke rol.
Plattegrond schetsontwerp ecoduct in de omgeving.

Ontwerpproces met participatie

Bij het proces waren ook de betreffende gemeenten en het Goois Natuur Reservaat betrokken. Een klankbordgroep met betrokken bewoners heeft input geleverd tijdens het proces. Het schetsontwerp is een eerste stap in het ontwerpproces. Het bestuur zal nu bepalen of we zo op de goede weg zitten.
Visualisatie