Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Ontwerpend onderzoek energiepark

Nabij het dorpje Deil in de gemeente West-Betuwe hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie en energieopslag. Dit onderzoek helpt de gemeente bij het maken van toekomstige keuzes over dit onderwerp.

Eurus Energy is eigenaar van de vijf windturbines ten zuidoosten van knooppunt Deil (A2/A15) die deel uitmaken van windpark Deil. Eurus Energy en Betuwewind hebben de wens het project uit te breiden tot een geïntegreerd energiepark met de volgende onderdelen:
  • Laadpark (batterij) met laadinfrastructuur (energieopslag)
  • Zonne-energie
  • Uitbreiding windenergie

Het uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in:
  • De karakteristiek van het gebied
  • Scenario’s voor de inrichting van een energiepark
  • Een voorkeursscenario
  • De uitwerking van fase 1: het laadpark (batterij)
Sfeerimpressie batterij met inpassing
Batterij ontwerp
Schetsscenario

Karakteristiek van het gebied

Op dit moment heeft het gebied een agrarische bestemming en is het in gebruik als weiland/maisland en productiebos. Het is een nat gebied en voor een deel grondwaterbeschermingsgebied. De natuurwaarden zijn er momenteel laag; er is weinig diversiteit in flora en fauna.

Schetsscenario’s

Door middel van een ‘ontwerpend onderzoek’ zijn we gekomen tot een aantal scenario’s. Eén scenario hebben we verder uitgewerkt voor de omgeving van de energieopslag.
De gemaakte schetsscenario’s laten de mogelijkheden en beste oplossingsrichting zien, waarbij recht wordt gedaan aan de karakteristiek van het gebied en de wensen van de omgeving. Daarnaast wordt met de voorstellen aangesloten op ambities vanuit het gebied om meer ruimte te geven aan natuur, klimaatadaptatie, beleving en cultuurhistorie.