Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Schoon water in Utrecht

Schoon water in de stad is voor iedereen belangrijk en draagt bij aan biodiversiteit en leefbaarheid in de stad. We maakten het ‘Programma Schoon Water in Utrecht’ in opdracht van de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het rapport is visueel aantrekkelijk en makkelijk navigeerbaar (een interactieve pdf) en geeft een overzicht van maatregelen per wijk die nodig zijn om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren.

Het hoogheemraadschap en de gemeente werken al lang aan de kwaliteit van het water. Toch kan er meer gestuurd worden op het duurzaam bereiken van een hogere kwaliteit. We spraken in aparte sessies met beheerders van beide organisaties over knelpunten en oplossingsrichtingen voor de tien Utrechtse wijken. Uiteraard betrokken we meetgegevens (zoals ecoscans en ecologische sleutelfactoren) in relatie tot de gestelde doelen. Zo is de kennis uit het veld ingebracht en sluit de uitvoering van het programma straks aan op de praktijk. Van elke wijk is nu in beeld welke knelpunten er zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden om deze op te lossen.

In het programma Schoon water in Utrecht zijn zes types maatregelen te onderscheiden, die elk een andere maatwerkaanpak nodig hebben:
  • Inrichtingsmaatregelen
  • Beheer- & Onderhoudsmaatregelen
  • Watersysteemmaatregelen
  • Planvorming & Onderzoek
  • Participatie & Communicatie
  • Organisatie & Beleid

Alle maatregelen zijn concreter gemaakt met een omschrijving van de werking ervan, randvoorwaarden en aandachtspunten, voorbeelden, te betrekken derden etc.
Inspiratieschets vergroenen van havenkom
Werksessies, voor elke wijk en de hele stad
Voorbeelden van toe te passen natuurvriendelijke oevers

Gestelde doelen

Om in 2027 aan de gestelde doelen te voldoen, gaan de schouders eronder. Veel maatregelen kunnen als afzonderlijke projecten opgestart worden, maar niet alles kan tegelijk. Daarom is een prioritering van de maatregelen voorgesteld in een globale planning tussen 2023 en 2027, per wijk en voor de hele gemeente. Aan de maatregelen zijn ook kosten gehangen en is budget gereserveerd, zodat niets een voortvarende aanpak in de weg hoeft te staan.
Voorbeeld knelpuntenkaart Leidsche Rijn
Voorbeeld maatregelenkaart Overvecht
Vrijwillgers uit de wijk aan het werk
Voorbeeld prioritering en planning Zuidwest

De interactieve pdf kan hier gedownload worden:

Link naar de interactieve pdf