Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Waardenkaart Limburg

Wat moet je doen om de natuur in Limburg te herstellen? Dit heeft Waardenburg Ecology met Natuurmonumenten gevat in een waardenkaart. Deze kaart biedt overzichtelijk gerangschikte informatie waarmee Natuurmonumenten op consistente wijze de partners in de gebiedsprocessen wil informeren en uitdagen.

‘Bodem en water sturend’ is het leidende principe van het Rijk bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor toekomstbestendige natuur zijn gezonde bodem, lucht en water cruciale factoren. Natuurmonumenten en Waardenburg Ecology zorgen met de waardenkaart voor duidelijkheid over de belangrijke opgaves die de komende tijd aandacht vragen. De bovenregionale schaal van de kaart (heel Limburg op een A0-poster) benadrukt de benodigde systeemgerichte benadering. De oplossing van veel problemen ligt namelijk in het aanpakken van een groter gebied dan de plek waar het probleem zich voordoet.

Gebiedsgerichte aanpak

De partijen die aan de gebiedsgerichte aanpak werken (bijvoorbeeld middels GGA-tafels) hebben behoefte aan informatie en gebiedsspecifieke kennis over natuurwaarden en de ontwikkelingsmogelijkheden. Team Natuurinclusief Ontwerp van Waardenburg Ecology heeft een grote plattegrond gemaakt waarop meerdere thema’s naar voren komen.

Actieve legenda die aanzet tot uitwerken

De legenda van de kaart helpt het verhaal te vertellen van de kansen die belangrijk zijn voor de natuur. De acties in de legenda zijn verbeeld in pictogrammen die overal op de kaart terugkomen. De waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie moeten actief beheerd, beschermd en soms verbeterd worden. Ook het landschap waarbinnen die waarden zijn ontstaan, heeft vaak verbetering nodig om belangrijke kenmerken te behouden. Veel van deze acties kan Natuurmonumenten niet alleen. De kaart geeft mede richting aan het gesprek hierover met andere terreinbeherende instanties en (toekomstige) partners.
Waardenkaart Limburg

Thema’s voor bescherming van kwetsbare natuurgebieden

Deze thema’s komen op de kaart aan de orde:

  • gezonde bodem en lucht
  • watersysteem ondersteunend voor mens én natuur
  • samenhang natuurgebieden en opheffen barrières
  • internationale context (Belgie en Duitsland)
  • cultuurhistorische elementen integreren
  • recreatieve zonering
  • natuurinclusieve landbouw ondersteunen
  • landschappelijke karakteristiek versterken
  • biodiversiteits-hotspot

Met de waardenkaart kan Natuurmonumenten in Limburg op eenduidige wijze de kansen uitdragen en gebiedsprocessen actief ondersteunen.