Renewable energy

Grensoverstijgende optimalisatie van offshore windenergie

De natuur kent geen landsgrenzen. Daardoor reiken de ecologische effecten van offshore windparken over grenzen heen. In een interactieve presentatie (zie de link onderaan deze pagina) lichten we toe waarom internationale samenwerking belangrijk is om de impact van offshore windparken daadwerkelijk te minimaliseren.

Europa is de wereldleider in de ontwikkeling van offshore windenergie. Naar verwachting zal 30% van de elektriciteitsvoorziening in 2050 worden geleverd door offshore windenergie. Hieronder lichten we toe op welke manieren vogels en zeezoogdieren door deze ontwikkelingen worden beïnvloed.

Effecten op vogels en zeezoogdieren

Vogels komen soms in aanvaring met de draaiende rotorbladen of wijken uit voor windparken. Zeezoogdieren kunnen de gebieden van offshore windparken vermijden als gevolg van verstoring door onderwatergeluid. Ook treden er indirecte effecten op; als voorbeeld veranderingen in de soortsamenstelling van prooidieren door het ontstaan van nieuwe ecologische omstandigheden.

Grenzeloos

Bij de beoordeling van de effecten van windparken op natuur is de schaalgrootte van groot belang. Zeevogels en zeezoogdieren zijn zeer mobiel en leggen grote afstanden af tijdens hun tochten op zoek naar voedsel. Tientallen tot honderden kilometers zijn niet ongebruikelijk, zeker buiten het broedseizoen wanneer dieren niet gebonden zijn aan een bepaalde broedplaats. Veel soorten zeevogels zijn gewend aan reizen over de zeeën en leggen tijdens de trek soms enorme afstanden af tussen hun broed- en overwinteringsgebieden. Jan-van-genten met kolonies in Noord-Europa migreren langs de Atlantische kust van Frankrijk en Spanje, tot aan de kust van West-Afrika. Drieteenmeeuwen gebruiken in de winter de hele noordelijke Atlantische Oceaan. In Noord-Europa broedende grote sterns migreren meestal langs de Atlantische kust tot in het zuiden van Afrika en kunnen hun reis zelfs naar de Indische Oceaan voortzetten.

De kracht van internationale samenwerking

Samenwerking over landsgrenzen heen is essentieel om een gezond marien ecosysteem te waarborgen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de vraag naar hernieuwbare energie. Over de landsgrenzen heen kijken biedt kansen en oplossingen om de impact van offshore windparken niet alleen te minimaliseren, maar zelfs dieren te laten profiteren van deze ontwikkelingen, terwijl tegelijkertijd ook aan onze offshore energiebehoeften wordt voldaan.
Schermafbeelding van de interactieve presentatie als 'Storymap'.

Wij nodigen je graag uit om de online presentatie 'Optimising offshore wind at the ecosystem scale' te bekijken. Deze is mede tot stand gekomen met bijdragen van Rijkswaterstaat
 en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de North Seas Energy Cooperation (NSEC).
Bezoek de online storymap 'Optimising offshore wind at the ecosystem scale'