Restoration ecology

Herstelmaatregelen stikstof

De natuur in Nederland staat onder druk, onder meer door verhoogde stikstofdepositie. Het Rijk, de provincies en terreinbeheerders hebben de grote opgave om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Waardenburg Ecology adviseert hen over kansen voor stikstofreductie en de uitvoering van herstelmaatregelen.

Om te voldoen aan de EU-wetgeving voor instandhouding van leefgebieden en soorten (Vogel- en Habitatrichtlijn) moet de stikstofdepositie verder omlaag. Tegelijkertijd worden in en rond veel Natura 2000-gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd om stikstofgevoelige natuur weerbaarder te maken en de negatieve effecten van jarenlange stikstofoverbelasting te verminderen.

Herstelmaatregelen

Bij natuurherstelmaatregelen kun je denken aan ‘noodmaatregelen’ zoals extra maai- of begrazingsbeheer, plaggen of het verwijderen van struweel. Hiermee wordt stikstofrijk materiaal afgevoerd en verruiging tegengegaan. Belangrijker is echter dat ingezet wordt op systeemherstel, bijvoorbeeld door herstel van de waterkwaliteit en waterhuishouding of door de natuur in overgangsgebieden robuuster te maken.

Programma Natuur

Het Programma Natuur en het Nationaal Programma Landelijk Gebied van het Rijk bieden extra mogelijkheden voor (systeem)herstel van stikstofgevoelige natuur. Wij denken graag mee met opdrachtgevers over het signaleren van kansen voor natuurherstel. Ook helpen we bij het uitwerken van herstelmaatregelen in de vorm van een inrichtingsplan of natuurvisie.