Renewable energy

Zonneparken

Zonneparken vormen een onderdeel in de omschakeling naar duurzame vormen van energiewinning. Waardenburg Ecology onderzoekt de effecten op natuurwaarden én ontwerpt natuurinclusieve zonneparken. We nemen de omgeving in acht en passen maatregelen toe die leiden tot meer biodiversiteit.

Om tot een natuurinclusief zonnepark te komen, is de eerste stap een geschikte locatie te vinden binnen een zoekgebied. We kijken naar de ondergrond, brengen voorafgaand aan de aanleg de aanwezige natuurwaarden in kaart (T0-onderzoek) en inventariseren het (wenselijk) gebruik. Zo ontstaat inzicht in de kenmerken van het gebied en is het maken van keuzes makkelijker.

Inrichting

Bij de ontwikkeling van een zonnepark zoeken we naar een win-winsituatie. Dit betekent dat we het gebied inrichten op een wijze dat er naast de energiewinning ook leefgebied voor plant en dier behouden blijft én nieuwe natuur zich kan ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het natuurvriendelijk inrichten van steile oevers en het inzaaien van inheemse bloemenmengsels tussen de panelen op het land.

Door vanaf het begin goed na te denken over inpasbaarheid van de reeds aanwezige natuurwaarden, kansen om ze te versterken, de logistiek en de veiligheid vinden we geschikte oplossingen die passen binnen het (water)landschap. Ook het meenemen van de omgeving door het verstrekken van informatie en resultaten is zeer belangrijk.

Monitoring en beheer

Om vast te stellen of de inrichtingsmaatregelen daadwerkelijk de gewenste meerwaarde bieden voor de natuur voeren wij de jaren na aanleg monitoring uit. Daarnaast wordt in het ontwerpstadium al nagedacht over het beheer van het park. Zo zal bijvoorbeeld een specifiek maaibeheer zeer belangrijk zijn voor duurzaam behoud van de algehele biodiversiteit. Deze richtlijnen voor het beheer geven we uiteindelijk mee aan de beheerder.