Monitoring and surveys

Exoten

Exoten zijn uitheemse soorten die (meestal) door menselijk handelen in Nederland terechtkomen. Deze planten en dieren kunnen een bedreiging vormen voor biodiversiteit, maar ook schadelijk zijn voor infrastructuur, economie en zelfs volksgezondheid. Waardenburg Ecology werkt aan de monitoring, risicobeoordeling en advisering van beleid én beheermaatregelen van exoten.

De Nederlandse natuur is altijd aan verandering onderhevig. Zo verdwijnen en evolueren soorten, maar er komen ook nieuwe soorten bij, met name door (vaak onbedoelde) introductie door de mens. De aanleg van het Rijn-Donaukanaal heeft bijvoorbeeld geleid tot een explosieve toename van exotische macrofauna en grondels (vis) in het Nederlandse water. En door scheepvaart uit Amerika liften vaak nieuwe soorten mee naar Europa.

Europese exotenverordening

Hoe gevaarlijk exoten kunnen zijn, blijkt wel uit de schimmel die uitheemse rivierkreeften meenamen waardoor onze inheemse rivierkreeft bijna is uitgestorven. En giftige planten, zoals reuzenberenklauw en alsemambrosia, veroorzaken (ernstige) overlast bij mensen. Sinds 2015 is een Europese exotenverordening van kracht die stelt dat lidstaten maatregelen dienen te nemen om exoten terug te dringen. Dit onderstreept de urgentie van het probleem.

Monitoring en soortgerichte onderzoeken

Waardenburg Ecology heeft de afgelopen jaren een aantal nieuwe exoten ontdekt in monitoringsprogramma’s van brakwatergebieden en de Noordzee. Hierbij werken we o.a. samen met het Nederlands Expertise Centrum–Exoten (NEC-E), recentelijk nog in een verkenning van exoten die mogelijk in Nederland terecht kunnen komen (“horizonscan”).
Daarnaast adviseren we provincies, waterschappen en gemeentes over het beleid rondom exoten en inventariseren we de aanwezigheid van exoten. Voor sommige exoten zijn de risico’s en effecten dermate groot dat het een soortgericht werkveld is geworden, zoals de invasieve uitheemse rivierkreeften en waterplanten.