Renewable energy

Kabels en leidingen

De energietransitie gaat gepaard met grootschalige aanleg en vernieuwing van infrastructuur. Denk aan wind- en zonneparken, hoogspanningsleidingen, ondergrondse kabels en leidingen op de zeebodem. Wij onderzoeken de mogelijke ecologische effecten en adviseren over het voorkomen of mitigeren ervan. Er zijn zelfs kansen voor het versterken van de biodiversiteit op deze locaties.

Hoogspanningslijnen kunnen negatieve gevolgen hebben voor diverse vogels en vleermuizen. Ze vliegen ertegenaan of raken verstoord in hun eigen leefgebied. Op zee worden gas-, olie- en stroomtransportleidingen aangelegd voor transport naar het vaste land. Naast verstorende effecten tijdens de aanleg, kunnen elektromagnetische velden ook verstorend werken op het bodemleven, bijvoorbeeld voor haaien en roggen.

Effecten door hoogspanningslijnen

Om de verschillende effecten goed in te schatten, verzamelen wij sinds 2007 informatie over gebiedsgebruik door en de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen. Waardenburg Ecology adviseert over praktische mogelijkheden om negatieve effecten te voorkomen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van draadmarkeringen. Wij onderzoeken de effectiviteit van verschillende typen draadmarkeringen en adviseren op welke delen van het hoogspanningsnet die markeringen moeten worden aangebracht.

Transportleidingen in zee

We geven advies over het inpassen van transportleidingen in het bodemsysteem onder water. Hoe doe je dat zonder significante negatieve effecten voor het onderwaterleven? Waar mogelijk zien wij zelfs kansen voor de biodiversiteit op langere termijn, bijvoorbeeld op locaties waar leidingen elkaar kruisen. Het harde substraat dat op deze kabelkruisingen wordt aangebracht ter versteviging, blijkt veel fauna te herbergen. Wij weten inmiddels hoe dergelijke activiteiten bij kunnen dragen aan een meer robuuste biodiversiteit.
Lees hier meer over Landschappelijke inpassing (energie) infrastructuur