Renewable energy

Windparken

Sinds de jaren negentig onderzoekt Waardenburg Ecology de invloed van windturbines op vogels en vleermuizen. We weten veel over vlieggedrag, gebieds­gebruik en sterfte in windparken. Met deze kennis bepalen wij de locatie-specifieke effecten van nieuw geplande windparken. Ook ontwikkelen wij methoden voor het verkleinen van de effecten van windturbines op de natuur.

Voor het bestuderen van vlieggedrag van vogels gebruiken wij al meer dan 25 jaar onze eigen vogelradars. Het gebiedsgebruik door vleermuizen onderzoeken we met akoestische apparatuur. Deze gegevens gebruiken we in rekenmodellen, bijvoorbeeld voor het voorspellen van het aantal slachtoffers in een windpark. Wij hebben verschillende standaarden ontwikkeld die nu de landelijke norm zijn voor onderzoek naar de effecten van windturbines. Ook het toetsen van deze effecten aan natuurwetgeving hoort daarbij.

Locatiebeoordelingen

In de afgelopen decennia voerden we de ecologische beoordeling uit voor honderden windpark­plannen; van risicoanalyses in de planfase en uitgebreide natuurtoetsen voor het MER tot het inhoudelijk toelichten van onze onderzoeken in juridische procedures.
Wij stellen plannen op om de effecten van nieuwe windparken na ingebruikname te (blijven) monitoren. De monitoring voeren we zelf uit. Dit vormt een belangrijke check van onze voorspellingen in locatiebeoordelingen.

Negatieve effecten verminderen

Er zijn inmiddels tal van technische oplossingen om effecten van windturbines op natuur te verminderen. Denk aan het zwart verven van een rotor­blad of de inzet van detectiesystemen om turbines tijdelijk stil te zetten. Waar mogelijk adviseren wij over natuurverster­kende maatregelen die de effecten van windturbines verkleinen. Wij onderzoeken de effectiviteit van deze maatregelen, dragen bij aan mitigatie en blijven de laatste ontwikkelingen volgen.
Lees hier meer over grensoverstijgende optimalisatie van offshore windenergie

Beoordeling cumulatieve effecten

Naast de beoordeling van het effect van individuele windparken is het cruciaal om ook cumulatieve effecten te toetsen. Dit is standaard onderdeel van onze Milieueffectrapportages (MER). Bovendien doen we onderzoek om de beoordeling van cumulatieve effecten te verbeteren door kennisleemtes te identificeren en hier meer inzicht in te krijgen.